De ôfrûne wiken wie it nochal drok dat ik bin wat efterop rekke mei de site.  It is wol aardich om efkes troch te jaan wêr’t ik west bin te spyljen en wêr’t ik de kommende tiid noch ferwachte wurd:

13 april: optrede yn Old Dutch (De Westereen) mei muzykferiening ‘Ons Genoegen’ op it donateurskonsert. Tige slagge!

19 april: optrede yn Koatstertille by it konsert fan it Herfoarme Tsjerkekoar. Ek hjir in moaie jûn mei noflik publyk

11 maaie:  spylje mei Till en Ineke op it muziekevenement fan de Reuzedei yn Akkrum. De jûns tusken 19.30 en 21.30 oere. Iepenloft oan it wetter.

29 juny: spylje op de ‘Keunstdei’ yn Beetstersweach. Oere en tiid noch net bekend.

31 augustus: Brummeldei yn Jistrum. Optredens op lokaasjes yn it doarp