Monthly archive for augustus 2014 - Melle H. Leegstra - Lietsjeskriuwer en Troubadour

6 septimber Willedei yn Wijnjewoude

Dit jier sil ik foar de tredde kear meidwaan oan de Willedei yn Wijnjewoude. In prachtich strjitfestival dêr’t faak in soad folk op ôf komt. Ik sil net allinne spylje want in nim myn muzikale neef Jelle Visser mei. Jelle wennet op’e Tynje en is ‘multi-ynstrumentalist’. Hy spilet oargel, piano, keyboard, basgitaar, saxofoon en noch mear. Op de Willedei sil hy foaral as bassist optrede. Tegearre hawwe wy in soad wille oan it meitsjen fan musyk en optrede dogge wy fansels ek graach. Wy ha, om sa mar te sizzen, no al wille oan de Willedei. Kom oop 6 septimber nei de Willedei om nei ús en ek nei oaren te harkjen.

Optrede op Brommels!

Op 23 en 24 augustus is it Brommels! Brommels is it ‘Wâldpyk bramenfestijn’. Op ferskate plakken yn’e Wâlden binne allegearre aktiviteiten. Sa is der yn Jistrum fan alles te dwaan by theetuin ‘De Ikkers’ en yn de Jakobstuin, beide oan de Tillewei yn Jistrum. Op saterdei 23 augustus spylje ik op beide plakken yn de tún. Sa kinne jo, njonken de Brommels aktiviteiten, ek harkje nei myn lietsjes. Wit jo wolkom op Brommels!

Sjoch foar mear ynformaasje op www.brommelsfestijn.nu